Sunday, 6 July 2014

Telugu Comedy SMS on Ant and Mosquito

Telugu Comedy SMS on Ant and Mosquito : ఒక దోమ కు ఒక చీమకు పెళ్లి అయింది,
ఫర్స్ట్ నైట్ రోజున దోమ  బయట కూర్చున్నది,
ఒక అతను "ఏంటి కొతగా పెళ్లి చేసుకొని బయట కూర్చున్నవెంటీ?
అంటే, దొంగ ముండా ఆల్ ఔట్ పెట్టుకొని పడుకున్నది.

No comments:

Post a Comment